Library provision in higher education institutions / National Board of Employment, Education and Training

 1. Vispārīgi noteikumi.

1.1. Rīgas Franču liceja Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē Rīgas Franču liceja lietotāju apkalpošanu, informācijas resursu, sistēmu izmantošanu.

1.2. RFL bibliotēkas lietošanas noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu un attiecas arī uz Roberta Šūmaņa informācijas centru.

1.3. Par RFL bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku var liegt tiesības lietot bibliotēku.

 1. RFL bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana.

2.1. Skolas bibliotēka apkalpo Rīgas Franču liceja skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus.

2.2. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam ir jāuzrāda skolēna apliecība, vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

2.3. Reģistrācija bibliotēkā notiek elektroniskā formā IS skolu ALISE, katram jaunam lietotājam tiek piešķirts savs lietotāja numurs.

2.4. Katram reģistrētam lasītājam izsniegšanas formulārs ir elektroniskā formā IS skolu ALISE, kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus, ir norādītas ziņas par to atdošanas termiņiem un saņemšanu (automatizētajā izsniegšanā lietotāja paraksts nav nepieciešams).

 1. RFL bibliotēkas lietotāja apkalpošana.

3.1. RFL bibliotēkas lietotājiem jāuzrāda skolēna apliecība( Rīdzinieka karte, e- talons) vai cits personu apliecinošs dokuments.

3.2. RFL bibliotēkās iespieddarbus izsniedz pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma.

3.3. RFL skolēni un personāls iespieddarba izsnieguma termiņu saskaņo ar bibliotēkas darbinieku.

3.4. RFL bibliotēkas lietotājam ir tiesības uz noteiktu termiņu rezervēt izdevumus.

3.5. RFL bibliotēkās lietotājiem ir pieejama datortehnika, internets, lokālās un tiešsaistes datu bāzes.

3.6. RFL bibliotēlas lietotājiem brīvajās stundās un starpbrīžos ir pieejama datortehnika, tikai ievērojot Datoru lietošanas noteikumus un darba drošības instrukcijas darbam ar datortehniku.

3.7. Žurnālus, enciklopēdijas, kā arī citus vērtīgus eksemplārus, bibliotekārs izsniedz darbam lasītavā, vai, ja nepieciešams – kopēšanai skolas informācijas centrā.

 1. RFL bibliotēkas lietotāja tiesības.

4.1. Izmantot visus RFL bibliotēkas krājumus brīvas pieejas lasītavās un abonementos, datu bāzes, informācijas meklējumsistēmas informācijas resursu meklēšanai un ieguvei.

4.2. Saņemt lietošanā uz mācību gadu mācību procesam paredzētās mācību grāmatas.

4.3. Saņemt bibliogrāfiskas uzziņas un praktisku palīdzību katalogu, uzziņu materiālu lietošanā, kā arī e- mācību vides izmantošanā.

4.4. Ienest lasītavās darbam nepieciešamos personīgos iespieddarbus, portatīvos datorus vai citas tehniskas ierīces.

 1. RFL bibliotēkas lietotāja pienākumi:

5.1. ievērot RFL bibliotēkas lietošanas noteikumus;

5.2. saudzēt saņemtos iespieddarbus: neatstāt atzīmes, svītrojumus, neplēst lapas vai citādi nebojā, ziņot bibliotekāram par ievērotiem defektiem, iespieddarbu saņemot;

5.3. apvākot skolas bibliotēkā izsniegtās mācību grāmatas un darba burtnīcas.

5.4. saudzēt RFL bibliotēkas inventāru, nenodarīt citus materiālos zaudējumus RFL;

5.5. noteiktajā termiņā atdod līdznešanai saņemtos iespieddarbus vai pagarināt to lietošanas termiņu. Par nodošanas termiņu neievērošanu RFL bibliotēka pārtrauc lietotāja apkalpošanu līdz saistību nokārtošanai;

5.6. Izmantot RFL bibliotēkās pieejamo datortehniku un citus tehniskos līdzekļus vienīgi to norādītajam izmantošanas mērķim;

5.7. atstāt garderobē virsdrēbes un citas mantas, netraucēt citu lasītāju darbu, bibliotēkas telpās nelietot pārtikas produktus.

5.8.atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumus, ja iespieddarbs vai cits dokuments nav atdots bibliotēkā vai ir tīši bojāts;

5.9. nokārtot visas saistības ar RFL bibliotēku, pārtraucot mācības vai darba attiecības.

 1. Mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība.
 2. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam izsniedz mācību gada sākumā pēc īpaši sastādīta grafika. Katra klase skolotāja vadībā ierodas bibliotēkā norādītajā laikā, un katrs skolēns saņem mācību grāmatas.
 3. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem skolēni, kas iepriekšējā mācību gadā beigās ir nodevuši visas grāmatas un nav bibliotēkas parādnieki.
 4. Katrs skolēns ieraksta mācību grāmatā savu klasi, vārdu, uzvārdu un mācību gadu.
 5. Bibliotekārs, priekšmetu skolotāji vai klašu audzinātāji ir tiesīgi mācību procesa laikā pārbaudīt, vai mācību grāmatas ir apvākotas. Pretējā gadījumā, neapvākotās grāmatas tiek konfiscētas un tiek skolēnam atdotas atpakaļ tikai pēc grāmatas apvākošanas uz vietas bibliotēkā.
 6. Mācību grāmatas nodod mācību gada beigās pēc īpaši sastādīta grafika. Grāmatu nodošanas grafiku paziņo nedēļu iepriekš. Katras klases skolēni skolotāja vadībā ierodas bibliotēkā norādītajā laikā un nodod jau sakārtotas mācību grāmatas.
 7. Bibliotekārs pieņem tikai grāmatas bez bojājumiem, svītrojumiem.
 8. Iespieddarbu kopēšana.

6.1. iespieddarbus kopēšanai izsniedz uz 1 dienu.

 1. Bibliotēkas datoru lietošanas noteikumi.

Bibliotēkās datoru izmanto tikai reģistrēti RFL bibliotēkas lietotāji mācību mērķu realizēšanai.

Pirms darba uzsākšanas pie datora, lietotājiem ir jāpierakstās Bibliotēkas datoru lietotāju reģistrācijas žurnālā norādot:

Darba sākšanas laiks Vārds, uzvārds Klase Mācību mērķis Darba beigšanas laiks Paraksts
 1. Lietotājam ir tiesības izmantot datoru rezervētajā laikā
 2. Izmantot datorprogrammas: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Microsoft Office, enciklopēdiskos CD –ROM.
 3. Neskaidrību gadījumos griezties pie bibliotēku darbinieka, bet informācijas meklēšana ir jāveic pašam(sarežģītu vai apjomīgu tematisku uzziņu sagatavošana, izmantojot Internetu, pēc vienošanās var sniegt bibliotēkas darbinieks)

4.ZPD ierakstīšanu diskos, veic saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku.

 1. Lietotāja pienākums ir pārliecināties pirms darba uzsākšanas, vai dators ir kārtībā, par jebkurām izmaiņām jāziņo bibliotēkas darbiniekam.
 2. Savus failus , kurus esat izveidojuši standartprogrammās, drīkst saglabāt tikai mapē “My Documents”.
 3. Izdrukas drīkst veikt saskaņojot ar Informācijas centra laboranti.
 4. Beidzot darbu ir jāaizver programmas ar kurām tika strādāts.
 5. Lietotājam ir aizliegts aiztikt vadus un to savienojumus, pašam ieslēgt vai izslēgt datorus, mainīt datora parametrus, konfigurāciju “loga” izkārtojumu un formu, instalēt programmas.
 6. Pie datora drīkst atrasties maksimums divi lietotāji.
 7. Nav atļauts apmeklēt interneta lapas, kuru saturs ir nepiedienīgs.
 8. Jāievēro autortiesības.
 1. RFL bibliotēkas darba laiki.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena                                               8.00-16.00

Ceturtdiena

Piektdiena

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s